top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen sitemize üye olmadan önce üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları dikkatlice okuyunuz ve onaylayınız.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Konu ve Kapsam:

Bu sözleşmenin konusu; www.ortakoy151.com sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir. 
Bu sözleşmeye konu olan hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkanının sağlanmasıdır. Firma üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Firma elektronik ortamda alışveriş kapsamında sunulan ürün ve hizmetler ve bunların fiyatları üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2. Üyelik Sisteminin Genel Tanımı:

Üyelik; "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve bu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır.

3. Sözleşmenin Onaylanması:

Bu sözleşme, kullanıcı ile firma (Ortaköy 151 Tarım Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.) arasında, ortakoy151.net sitesinde bulunan sözleşme metninin kullanıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer.

Kullanıcı sözleşme metnini onayladığında, 18 yaşının üzerinde olduğunu, TC yasalarına göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu, sözleşmede belirtilen şartları okuduğunu, anladığını ve sunulan hizmetleri kullanırken bu şartlara bağlı kalacağını kabul etmiş sayılır.

Süresiz olarak hazırlanan bu sözleşmenin kullanıcının online onayı ile yürürlüğe girmesiyle birlikte, kullanıcı ve firma (Ortaköy 151 Tarım Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti), bu sözleşmenin tarafları olarak, sözleşmede bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt etmiş olurlar.

4. Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı;

1. Siteye üye olurken vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, eksik ve yanlış bilgi vermesi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin üye tarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini,

2. Sitede paylaştığı kişisel düşünce, ifade ve varsa site ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve sitemizin bu ifade ya da dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

3. Site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını, paylaşması durumunda oluşacak zarardan tamamen kendisinin sorumlu olduğunu ve bu durumda ‘Site’ yetkililerinin,bu hesapları askıya alabileceğini, sona erdirebileceğini, yasal süreç başlatma hakkını saklı tuttuğunu, bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, firmanın mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tuttuğunu,

4. Sitenin kullanımında, belirlenen şekil dışında ve yetkisiz ulaşmayacağına, yazılımı değiştirmeye çalışmayacağına, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını, siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin, internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde firma tarafından toplanabileceğini

5. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü sitenin sorumlu olmayacağını,

kabul eder.


5. Fikri Mülkiyet Hakları

1. Bu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı,üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

6. Gizlilik

1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır.Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

2. Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3. Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder.

4. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

7. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki kullanıcı adı, şifre ve hesap güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesindenfirma sorumlu tutulamaz.

8. Mücbir Sebepler

Taraflarınkontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

9. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibarengeçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı,sunulan hizmetlerdenyararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

10.Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler,Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

11.Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgiliişlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklardaTaraflar’ındefter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Sözleşmenin Feshi:

1. Bu sözleşme "kullanıcı", "site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacaktır. Kullanıcının geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sözleşme sona ermiş sayılır.

2. Firma, "kullanıcının bu sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcı fesih sebebiylefirmanın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

1. Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

2. Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

3. Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması

4. Kullanıcının izinsiz aldığı başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplarla siteden alış veriş yapması

bottom of page